Navigation
Vælg om du vil se priser med eller uden moms her:

Handelsvilkår

Salgs- og leveringsbetingelser  

1. Aftaleindgåelse
Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordrer til Elsag.dk ApS (herefter kaldet sælger). Alle andre betingelser, bl.a. sådanne, som fremkommer i købers ordre eller lignende, er ikke bindende, uden at særskilt skriftlig indforståelse foreligger.  Er kunden forbruger i købelovens forstand, sker købet på sælgers salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere. Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på sælgers hjemmeside, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen. Alle priser er i DKK og ekskl. moms dog inkl. afgifter. Momsbeløbet og den totale fakturabeløb incl. moms, bliver vist på siden hvor ordren bekræftes. 

2. Tilbud og ordre
Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er anført i tilbuddet. Tilbud fremsættes med forbehold for mellemsalg. Modtaget ordre er først bindende for sælger, når ordrebekræftelse er afgivet, eller ordren er effektueret. Sælger forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kurs- eller prisændringer i forhold til oplyst basiskurs eller lignende fra sælgers leverandører, ligesom der tages forbehold for eventuel opnåelse af importtilladelse. Det samme gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret, og i tilfælde af ændrede satser for told, moms og andre afgifter, samt ændring af priser på råmaterialer. Der beregnes ekspeditionsgebyr ved mindre ordrer.  

3. Priser
Alle priser er ab sælgers adresse excl. moms og excl. emballage, medmindre andet er aftalt med sælger. Prisreguleringer kan ske uden varsel.  

4. Levering
Leveringen sker ab sælgers lager. Leveringstiden er normalt 1-3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor sælgers kontrol. Leveringstider for en vare anført på www.elsag.dk er alene vejledende.  Delleverancer vil kunne finde sted. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af for sen levering. 

5. Tegninger, beskrivelser samt rådgivning
Tryksager, som indeholder beskrivelser, illustrationer, dimensioner, vægte etc. Er kun bindende i det omfang, disse bliver bekræftet.Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.  

6. Betaling
Betaling skal ske ifølge betalingsbetingelser anført på faktura. Betales ikke rettidigt, kræves renter fra forfaldstidspunktet. Der tilskrives månedlige renter, beregnet af saldoen. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling eller at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke skriftligt er anerkendt af sælger. Dette gælder, hvad enten fordringen er opstået af kontrakten eller ej.  

7. Mangler
Når køber har modtaget varerne, er han forpligtet til straks at undersøge disse. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Sælger yder - med mindre andet særskilt er aftalt - en garanti på 12 måneder ved et holds drift beregnet fra leveringsdatoen. Sælgers garantiforpligtelse er begrænset til mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse. Forpligtelsen omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. Sælger kan forlange, at køber returnerer varen med en redegørelse for manglen. Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer. For reparationsarbejder og erstatningsdele inden for garantien gælder nærværende betingelser. Afhjælpning af mangler udføres inden for normal arbejdstid. I tilfælde af reparation afgør sælger, om fejlen skal udføres på sælgers værksted eller på opstillingsstedet. Forsendelse til sælger sker for købers regning og risiko, mens forsendelsen til købers adresse foregår for sælgers regning, men købers risiko. Defekte dele, som udskiftes, skal overdrages til sælger. Ethvert krav udover, hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtelser så som forholdsmæssigt afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning - herunder direkte og indirekte tab - er sælger uvedkommende. Det samme gælder udgifter til manglens konstatering.  

8. Returvarer
Leverede varer tages ikke retur uden forudgående aftale og retur nummer er oplyst. Returseddel skal i pakken inden afsendelse. Denne bliver faxet eller mailet efter aftale. Ved retur af bestilte varer, hvor varen er fejlfri og ubrugt, trækkes der et krediteringsgebyr som vil være minimum 200 DKK eller 15% varens beløb. Returvarer under 200 DKK og varer returneret uden original emballage godkendes ikke. Retur af varer der er specielt fremstillede efter købers ønske eller kabel/ledninger som er tilskåret i længden godkendes ikke. Ved retur baseret på reklamation, fejlleverance etc, leveres erstatningsvarer, hvis ikke andet aftales. 

9. Fortrydelse
Når der handles ved Elsag.dk er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Særlige regler for fortrydelse ved køb af produkter pakket i lufttætte poser. Køber kan ikke fortryde købet af et produkt, hvis køber har brudt den lufttætte emballage. Det samme gælder, hvis køber har ibrugtaget produktet, idet produktet i så fald ikke kan leveres tilbage i væsentlig samme stand. Ved varer der ikke er pakket i lufttætte emballage, kan køber returnere produktet så længe der ikke er fejl, herunder ridser og andre brugsmærker på produktet. Ønsker køber at benytte sig af fortrydelsesretten i forbindelse med køb af et produkt, skal køber returnere varen til: 

Elsag.dk ApS
Sønderskovvej 9, Nordenskov,
DK-6800 Varde 

Køber skal selv betale fragtomkostningerne ved returneringen, og skal i den forbindelse sørge for, at varen er forsvarligt indpakket. For at kunne tilbagebetale købesummen, skal køber huske at oplyse kontooplysninger så beløbet kan tilbagebetales. 

10. Produktansvar
For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.  Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælger forbeholder sig ved tilføjelse til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser at anføre den af sælger tegnede produktansvarsforsikrings dækningsomfang, hvorved de anførte forsikringssummer ved person- og tingskade vil være at betragte som den beløbsmæssige maksimering for et eventuelt produktansvar. En sådan tilføjelse sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse og omfatter, med mindre andet er anført, kun den pågældende leverance. Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af de leverede varer - herunder videresalg - er køber pligtig til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for sælgers ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at gøre sig bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar mod ham.  

11. Værneting
Sælger har ret til at bestemme, at enhver tvist, hvad enten denne angår forståelsen af denne kontrakt eller andre spørgsmål i øvrigt, skal afgøres ved voldgift eller domstolsbehandling. Såfremt sælger vælger voldgift, benyttes Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark og de for denne ret gældende regler. Såfremt sælger vælger domstolsbehandling, skal sagen behandles ved sælgers værneting.  

12. Ejendomsretten
Alt hvad sælger har leveret til køber, forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. I den udstrækning et sådan ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. Ejendomsforbeholdet gælder også, hvis varen henstilles et andet sted end hos køber.  

13. Reklamation:
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. 

14. Forsendelseomkostninger:
DKK 50,00 ekskl. moms. 

15. Afhentning:
Varer kan afhentes efter aftale. 

16. Fejl:
Der tages forbehold for trykfejl vedr. priser og beskrivelse. 

ELSAG.DK ApS
Sønderskovvej 9
6800 Varde
Telefonnr:75298790
Email:post@elsag.dk


Ejer og direktør:
Jens Ove Andersen 

CVR Nr.: 29 13 34 84